วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)พระปราโมทย์, ฐิตญาโณ (ตุนิน)พระมหาดวงเด่น, อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)พระมหาวีระศักดิ์, and ฮ้อแสงชัยสุุวรรณี. “HUMAN ON PEACE AND BUDDHIST PEACEFUL MEANS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 4697-4710. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224895.