(พรสุทธชัยพงศ์)พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, สดประเสริฐสัญญา, ตรีไพบูลย์นิสาชล, and ช่วยเพลพรทิพย์. “THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 14, 2020): 5612-5625. Accessed October 31, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224879.