เรืองศรีวงษ์สิริ, ทิพย์ญาณชนัญชิดา, แก้วเสถียรพงศ์เทพ, and จุลภักดีประวีณ. “COMMUNITY SELF-MANAGEMENT IN KHUNTHURI SWAMP FOREST MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 14, 2020): 5481-5497. Accessed October 31, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224741.