ธมฺมวุฑฺโฒพระครูปลัดพีระพันธ์, สิทฺธิเมธีพระมหาวิฑูรย์, สงวนสินสมุทร, and สุวรรณกาญจนพงศ์. “BUDDHIST PAINTING: HISTORY EVOLUTION AND INFLUENCE ON THE LIFESTYLE OF PEOPLE IN NORTHEAST”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 14, 2020): 5272-5285. Accessed October 22, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224549.