เนาว์สุวรรณกิตติพร, เหมทานนท์ภาวดี, รอดการทุกข์จิตฤดี, วิชช์วัฒนางกูรอัญชนา, and ขะระเขื่อนนรานุช. “PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (November 24, 2019): 4740-4753. Accessed October 22, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223444.