พันธวงษ์ประสิทธิ์, ครุฑคงบุญรัตน์, ฐิตจาโรพระมหาดิลกรัศมี, พัฒนพงศ์วิสัย, and ชูช่วยสุวรรณจำเริญ. “KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR THAI TRADITIONAL MEDICINE OF BUDDHIST MONKS IN SURAT THANI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 8 (October 25, 2019): 4056-4075. Accessed August 11, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/218276.