(บุญสิริพิพัฒน์)พระนิตินันต์ สนฺตกาโย, ศรีเครือดงสิริวัฒน์, and แผนสมบุญพุทธชาติ. “BUDDHIST PSYCHOLOGY FACTORS GENERATING COGNITIVE PROCESSES IN BUDDHIST ART”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 8 (October 24, 2019): 3985-4000. Accessed December 6, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/217825.