ดวงขันเพชรทองคำ. “A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 14, 2020): 5626-5640. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215690.