จันทร์ทรงพลธันยนันท์, น่านโพธิ์ศรีณฐมน, กัลยาณมิตรกีรติวรรณ, and กฤตาวาณิชย์อภิสรา. “THE CONCEPT MIDDLE WAY (MẠCHC̣HIMĀPT̩IPTHĀ) IN RESOLVING CONFLICTS CAUSED BY POLITICAL COMMUNICATION”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 4873-7883. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215613.