เหมทานนท์ภาวดี, and เนาว์สุวรรณกิตติพร. “FACTORS PREDICTING THE BURDEN IN FAMILY CAREGIVERS OF DEMENTIA PATIENTS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 9 (November 25, 2019): 4409-4424. Accessed October 2, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/213115.