พินยารักเกรียงไกร, สิริวโรพระมหาพรชัย, ศรีดีณัทธีร์, and อินทองปานประเวศ. “A CONCEPT OF RIGHTEOUSNESS AND SUFFERRING IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 7 (September 22, 2019): 3686-3698. Accessed October 27, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/211953.