ธมฺมาทโรพระมหาสาทร, วรินฺโทพระมหาวีรธิษณ์, ถ้ำทองกฤติยา, ฐานวุฑฺโฒพระมหาศุภวัฒน์, and เขมาสโภพระมหาราเชนทร์. “ATTENDANCE THE PATIENT MONKS: ANALYSIS IN THE DIMENSION OF BUDDHISM”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 10 (January 22, 2020): 4686-4696. Accessed October 21, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/211307.