(อินทร์แก้ว)พระชัยณรงค์ กนฺตสีโล, ปิยวีโร (อะซิ่ม)พระมหาเอกกวิน, สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พระณัฐพงษ์, หนูทองแก้วกันตภณ, and ตรีทรัพย์เดชชาติ. “AN APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE IN ADMINISTRATION OF MOTHAI SUB-DISTRICT ADMINSTRATIVE ORGANIZATION, CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 7 (September 22, 2019): 3671-3685. Accessed October 22, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/209678.