ปโยโคพระปลัดสมชาย, จนฺทูปโมพระครูใบฎีกาธีรยุทธ, วฑฺฒโนพระถนัด, ชัยวรมันกุลโยตะ, and หงษ์ทองธรรณปพร. “THE SYNTHESIS OF INDICATORS OF ACTIVE AGING ENHANCEMENT ACCORDING OF BUDDHIST INTEGRATION FOR THE RETIREMENT OF ELDERLY”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 7 (September 22, 2019): 3613-3625. Accessed October 27, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/208169.