(สุวิทย์ คำมูล)พระครูภาวนาสังวรกิจ วิ. “A DEVELOPMENT OF HOLISTIC WELL-BEING FOR THE ELDERLY BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 7 (September 22, 2019): 3414-3423. Accessed September 22, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/208151.