สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พระณัฐพงษ์, ญาณเมธี (ไกรเทพ)พระณัฐพงษ์, หนูทองแก้วกันตภณ, อนาวิโล (ทองบุญชู)พระธีรวัฒน์, and สิริเมธี (หารเทศ)พระมหาศักดิ์ดา. “THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 8 (October 22, 2019): 3788-3804. Accessed May 15, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/206405.