ชูศรี อัญชิสา, งามประโคน สิน, and บัวศิริ อำนาจ. “A MODEL OF SERVANT LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR NURSING STUDENTS, COLLEGE OF NURSING MINISTRY OF PUBLIC HEALTH”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 6 (August 20, 2019): 2953–2970. Accessed January 30, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/202214.