ถาวโร (ทองรุช)พระสมพล, .พระครูโกศลอรรถกิจ, .พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, and อโณทัยสวัสดิ์. “THE APPLICATION GUIDELINE OF GRATEFULNESS IN THE PRESENT THAI SOCIETY”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 6 (August 21, 2019): 2700-2711. Accessed June 4, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/192379.