ทะสุวรรณ์สุชาย, .พระราชปริยัติมุนี, and กันทะเตียนวุฒินันท์. “THE INTEGRATED BUDDHIST METHOD FOR MENTAL EMPOWERMENT OF SOLDIER OFFICERS.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 8, 2019): 210-227. Accessed October 30, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/178944.