ภูริปญฺโญพระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์, .พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, .พระครูโอภาสนนทกิตติ์, บุญปู่สมศักดิ์, and ชัยสุขพีรวัฒน์. “A SPIRITUALITY OF TEACHERS FOR PROFESSIONAL”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 8, 2019): 31-37. Accessed October 23, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/178857.