สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)พระเทิดศักดิ์, งามประโคนสิน, and นันทเพชรกฤษฎา. “A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING BUDDHIST PROPAGATION CAPACITY IN SOCIAL MEDIA OF ADMINISTRATIVE MONKS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 8, 2019): 70-84. Accessed October 27, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177682.