แขน้ำแก้ว เดโช, . พระสุธีรัตนบัณฑิต, and วลัยเสถียร ปาริชาติ. “ A CASE STUDY OF NAKORN SI THAMMARAT”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 8, 2019): 305–325. Accessed September 26, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177675.