(ชูศรี)พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์, ศรีเครือดงสิริวัฒน์, and กลมกูลลำพอง. “A MODEL OF ACTIVE BUDDHIST DISSEMINATION OF INDIA-NEPAL OVERSEAS DHAMMADUTA MONKS BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 9, 2019): 375-389. Accessed October 30, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177040.