คั้นพ๊าบ (แสงอินตา)พระมหาสุริยา, ฐิตวฑฺฒโนพระมหาญาณวัฒน์, and งามประโคนสิน. “DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION MODEL BASED ON BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF MAHAYANA SANGHA IN THAILAND.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 9, 2019): 357-374. Accessed October 27, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177024.