กนฺตสีโลพระมหาวิชาญ, บุญมากสมพงค์, and ตันตระกูลกานต์. “GUILDLINE FOR DEVELOPING QUALITY LIFE OF THE ELDERLY WITH NOBLE EIGHTFOLD.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 8, 2019): 244-267. Accessed October 30, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/176670.