นาคชื่นประทิน, กิ่งมิ่งแฮประจญ, แสนโภชน์กฤตติกา, and ทุริสุทธิ์ธนกฤต. “A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 9, 2019): 390-411. Accessed October 27, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/176668.