พันธวงษ์ประสิทธิ์, ฐิตจาโรพระมหาดิลกรัศมี, ครุฑคงบุญรัตน์, โสภาสุภาภรณ์, and ชูช่วยสุวรรณจำเริญ. “THE WAY OF LIFE WISDOM AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION OF THE TAPEE BASIN COMMUNITY IN SURAT THANI PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 9, 2019): 431-454. Accessed July 27, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/171922.