อภิชาโต (อันชูฤทธิ์)พระครูเขมาภิวุฒิ, งามประโคนสิน, and ศิริวรรณอินถา. “DEVELOPMENT OF BUDDHIST PARTICIPATORY MANAGEMENT FOR ADMINISTRATORS ON PRAPARIYATTIDHAMMA DIVISION.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 9, 2019): 499-515. Accessed October 23, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/171910.