(สิริชัย สิริชโย โก๋กระโทก)พระครูนนทกิจโกศล, ดวงศรีพระฉัตรชัย, and .พระอุดมสิทธินายก. “THE DEVELOPMENT OF CHANGE MANAGEMENT MODEL TOWARDSEXCELLENCE OF THE BUDDHIST INSTITUTIONS”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 8, 2019): 55-69. Accessed October 20, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/166164.