.พระครูสถิตนราธิการ, ฐิตวฑฺฒโนพระมหาญาณวัฒน์, ศรีวิชัยสุทธิพงษ์, and สติมั่นอุทัย. “KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY IN MULTICULTURAL SOCIETIES OF SANGHA ADMINISTRATION REGION 17.”. Journal of MCU Nakhondhat 6, no. 1 (April 9, 2019): 470-485. Accessed September 23, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/156979.