เที่ยวแสวงทัตพงศ์, เดโชชัยอุดมศักดิ์, ดำรงวัฒนะจิตติมา, and แขน้ำแก้วเดโช. “TO STUDY THE WISDOM OF THE CARVE SHADOW PUPPET CASE STUDY : CARVE SHADOW PUPPET COMMUNITY ENTERPRISE. BANSUANJAN COMMUNITY, MUANG DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT”. Journal of MCU Nakhondhat 4, no. 1 (June 30, 2017): 90-99. Accessed October 23, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153205.