วิจิตรศีลาจารพระครู, and ครูกิมโสมพระมหาไพศาล วิสาโล. “A WAY OF LIFE ACCORDING TO IDDHIPADA DHAMMA PRINCIPLE OF URAKLAWOY FISHERMEN, RASADA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 4, no. 1 (June 30, 2017): 16-29. Accessed September 22, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153174.