หนูทองแก้วกันตภณ, and คชชีณฐกร. “PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS SUNDAY DHAMMA PRACTICE PROJECT OF WAT PRADUPHATTHANARAM, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat 2, no. 2 (December 31, 2015): 1-10. Accessed April 22, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152927.