หนูทองแก้วกันตภณ, คุณสีโลพระวรวุฒิ, and สุเมโธพระมหาสุพจน์. “A STUDY OF THE CONCEPT OF HARMONY PRINCIPLE IN BUDDHIST TEXTS.”. Journal of MCU Nakhondhat 2, no. 1 (August 15, 2018): 16-23. Accessed February 26, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/140273.