ภาภัคธนานันท์ณ., แสนโภชน์ก., and กิ่งมิ่งแฮป. “A MODEL OF AGING’S HOLISTIC WELLNESS PROMOTION LIVING IN THE NORTHEAST ELDERLY WELFARE CENTER”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 6001-16, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/228347.