ลาภพิทักษ์มงคลป., วัฒนะประดิษฐ์ข., บรรณรุจิบ., and ต้นธีรวงศ์บ. “MEDIATOR CHARACTERISTICS BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5678-87, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227508.