ดลเจิมอ., ชุมวิสูตรส., รักษ์ปวงชนว., เทพทองว., and บุณยธนะจ. “THE EXAMINING AND TRUTH FINDING IN OBJECTS COLLECTED BY AN INQUIRY OFFICIAL”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 4720-7, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227506.