เขมธมฺโม (รอดแก้ว)พ., ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ., สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ., หนูทองแก้วก., and ตรีทรัพย์เ. “AN APPLICATION OF THE TEN ROYAL VIRTUES IN SANGHA’S AFFAIRS ADMINISTRATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (DHAMMAYUT)”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5425-40, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227496.