ดำรงค์กูลสมบัติว., สมใจส., and เกิดวิชัยน. “ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY IN THE STAINLESS STEEL INDUSTRY IN THAILAND’S EASTERN ECONOMIC CORRIDOR”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5529-3, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227486.