ชายเกลี้ยงช., ศิริจิรกาลว. จ., and สามัคคีป. “BLENDED SUPERVISION MODEL FOR ENHANCEMENT RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5344-61, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227465.