อารีย์อ., แจ่มจำรัสท., and คงเหลือด. “THE ANTECEDENTS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM INDUSTRY IN CHIANG MAI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5802-20, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/226095.