ปิยวรรณวงศ์ว., สมใจส., จันทรรัตน์มณีด., บุญผดุงป., and มีพงษ์ส. “ANTECEDENTS OF THE STRATEGIES FOR CONSUMER PROTECTION FROM COSMETICS IN THAILAND”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5540-59, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/226086.