(พรสุทธชัยพงศ์)พ. ธ., สดประเสริฐส., ตรีไพบูลย์น., and ช่วยเพลพ. “THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5612-25, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224879.