เรืองศรีว., ทิพย์ญาณช., แก้วเสถียรพ., and จุลภักดีป. “COMMUNITY SELF-MANAGEMENT IN KHUNTHURI SWAMP FOREST MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5481-97, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224741.