ช่วยธานีฉ., บรรณรุจิบ., and วัฒนะประดิษฐ์ข. “A MODEL OF MONASTICS ADMINISTRATION MANAGEMENT BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5092-05, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224246.