ใจเอื้อพลสุขธ., and สุขวัฒนาสินิทธิ์ก. “FACTORS AFFECTING THE SUCCESS BY DDHIPADA 4 OF THE QUALITY ACCOUNTING OFFICE IN THAILAND”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5079-91, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223560.