เนาว์สุวรรณก., เหมทานนท์ภ., รอดการทุกข์จ., วิชช์วัฒนางกูรอ., and ขะระเขื่อนน. “PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Nov. 2019, pp. 4740-53, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223444.