ดวงขันเพชรท. “A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 5626-40, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215690.