จันทร์ทรงพลธ., น่านโพธิ์ศรีณ., กัลยาณมิตรก., and กฤตาวาณิชย์อ. “THE CONCEPT MIDDLE WAY (MẠCHC̣HIMĀPT̩IPTHĀ) IN RESOLVING CONFLICTS CAUSED BY POLITICAL COMMUNICATION”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 10, Jan. 2020, pp. 4873-8, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215613.