ชูช่วยสุวรรณจ., and พันธวงษ์ป. “THE TAPEE BASIN WISDOM : THE HISTORY VALUES AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 8, Oct. 2019, pp. 3805-2, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/214717.